Kontakty:


Středisko společných činností

Akademie věd ČR, v. v. i.
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40
110 00 Praha 1

 

Odpovědná redaktorka edice:

Petra Královcová

tel. 221 403 832

e-mail: kralovcova@academia.cz

 

Facebook 

Pokyny pro autory (.pdf)


veda kolem nas - co to je

 

Co je čas? A co diskriminace na pracovišti? Čím se zabývá bioetika? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek najdou čtenáři v řadě Co to je… představující jednotlivé vědní obory, metody a pojmy.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - osobnosti

 

Řada Osobnosti seznamuje čtenáře s velikány české vědy, badateli, kteří se zapsali do historie, a to mnohdy v celosvětovém měřítku.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - objevy

Objevy učiněné českými vědci jsou někdy známější ve světě než doma. Tato řada se pokouší to napravit. Čtenáři díky ní nahlédnou do nanosvěta, zjistí, jak je možné najít jedinou molekulu mezi miliony jiných či se seznámí s vláknovými lasery.

Těšíme se na Vaše náměty.

veda kolem nas - vyzvy a otazky

 

Výzvy a otázky seznamují čtenáře s aktuálními výzkumnými problémy i infrastrukturami vytvářenými k jejich řešení. Jak vědci detekují elektromagnetické pole živých buněk? Jaké další výzvy stojí před týmy českých vědců?

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - prostory spolecne pameti

 

Prostory společné paměti bádají ve vědách historických a sledují stále aktuální poselství minulosti. První svazek se zabývá historickou krajinou a tím, co po ní zůstalo.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


slide-iria.jpg

 

Pro všední den je řada zaměřená na přítomnost vědeckých aplikací v každodenním životě. Ať už jde o stále se zdokonalující metody léčby či o všudypřítomné technologie, o jakých se nám před pár lety ani nesnilo, výsledky vědeckého výzkumu (často nevědomky) využíváme doslova na každém kroku…

Těšíme se na Vaše náměty.

 

 

Jak se dělí buňky

13.4.2018

RNDr. Kateřina Bišová, Ph.D. (Mikrobiologický ústav)

 

V další publikaci z třeboňského pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Centra Algatech vysvětluje Kateřina Bišová z Laboratoře buněčných cyklů řas, co se děje při dělení buněk, jaké procesy ho ovlivňují, co je buněčná smrt ale i proč je důležitá pro hojení ran rostlin i živočichů. Samostatnou kapitolou je pohled na dělení buněk při rakovině. A protože se Centrum Algatech zabývá mikroskopickými řasami, patří jedna část publikace i mikroskopickým řasám jako modelovému organismu pro studium dělení buněk.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

 


Bibliografie dějin Českých zemí

15.3.2018

PhDr. Kristina Rexová, Mgr. Věra Hanelová (HÚ)

 

Bibliografie dějin Českých zemí je kontinuální program vytváření, zpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury. Je pokračováním projektu oborové (historické) bibliografie nepřetržitě trvajícího v Českých zemích již od roku 1905, v Historickém ústavu Akademie věd od roku 1956.
S nástupem digitálního věku prošla historická bibliografie výraznou proměnou, která ještě zdaleka není ukončena. Neustále se přizpůsobuje novým trendům a potřebám uživatelů a s nárůstem počtu záznamů roste i jejich kvalita.
Bibliografie dějin Českých zemí poskytuje na webu veřejný přístup do databází, které v současnosti obsahují více než 420 000 záznamů o literatuře od r. 1990 (výběrově od roku 1945) (Databáze historické bibliografie), a z let 1895–2012 (Databáze rejstříků Českého časopisu historického). Všechna data jsou volně dostupná bez nutnosti registrace. Webové rozhraní je přístupné v české, anglické a německé verzi.
 

Bibliografie dějin Českých zemí je prezentována také na sociálních sítích, každým rokem narůstá počet uživatelů. V roce 2017 to bylo v průměru 30 000 návštěv měsíčně.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).


The GORAZD Project: An Old Church Slavonic Digital Hub

7.2.2018

PhDr. František Čajka, Ph.D., Mgr. Martina Chromá, Ph.D., Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D., PhDr. Štefan Pilát, Ph.D., Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D.
(Slovanský ústav)

 

The GORAZD: An Old Church Slavonic Digital Hub project, accessible at www.gorazd.org, opens up the results of long years of Czech work in Old Church Slavonic studies for use by both experts and the public. These results include the monumental four-volume Old Church Slavonic Dictionary (Slovník jazyka staroslověnského, 1966–1997) including the Supplements to Volume I of the Dictionary of OId Church Slavonic (Dodatky k I. dílu Slovníku jazyka staroslověnského, 2016), a sample portion of the expanded new edition of the Dictionary of the Oldest Old Church Slavonic Manuscripts (Slovník nejstarších staroslověnských památek, first published in 1994), the first published volume of the Greek-Old Church Slavonic Index (Řecko-staroslověnský index, 2014), and a unique Old Church Slavonic sheet-based card index comprising over a million sheets. The project’s outputs will also come to include special software tools for the digitization of explanatory and encyclopedic multilingual dictionaries.

 


Проект ГОРАЗДЪ: Цифровой портал старославянского языка

24.1.2018

PhDr. František Čajka, Ph.D., Mgr. Martina Chromá, Ph.D., Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D., PhDr. Štefan Pilát, Ph.D., Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D.
(Slovanský ústav)

 

Проект ГОРАЗДЪ: Цифровой портал старославянского языкана сайте www.gorazd.org открывает широкой профессиональной и непрофессиональной общественности результаты многолетней работы чешской палеославистики: монументальный четырехтомный Словарь старославянского языка (Slovník jazyka staroslověnského (1966–1997) включая дополнения к первому тому Словаря старославянского языка(Dodatky k I. dílu Slovníku jazyka staroslověnského,2016), демонстрационную часть нового расширенного издания Словаря древнейших старославянских памятников (Slovník nejstarších staroslověnských památek,первое издание в 1994 г.), первый изданный том Греческо-старославянского указателя (Řecko-staroslověnský index,2014) и уникальную старославянскую картотеку, насчитывающую более миллиона карточек. К результатам проекта относятся и специальные софтверные инструменты, предназначенные для оцифровки многоязычных словарей толкового и энциклопедического характера.

 


GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny

24.11.2017

PhDr. František Čajka, Ph.D., Mgr. Martina Chromá, Ph.D., Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D., PhDr. Štefan Pilát, Ph.D., Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D.
(Slovanský ústav)
 

Projekt GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny zpřístupní široké odborné i laické veřejnosti na stránkách www.gorazd.org výsledky dlouholeté práce české paleoslovenistiky: monumentální čtyřdílný Slovník jazyka staroslověnského (1966–1997) včetně Dodatků k I. dílu Slovníku jazyka staroslověnského (2016), ukázkovou část rozšířeného nového vydání Slovníku nejstarších staroslověnských památek (první vydání 1994), první vydaný svazek Řecko-staroslověnského indexu (2014) a jedinečnou staroslověnskou kartotéku čítající přes milion kartotéčních lístků. Mezi výstupy projektu budou patřit také speciální softwarové nástroje určené pro digitalizaci vícejazyčných slovníků výkladového či encyklopedického typu.

Publikace ke stažení zde (PDF)

 

 


Česká sociologická encyklopedistika

23.7.2017

doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, PhD. (Sociologický ústav)

 

Česká sociologie má za sebou bohaté dějiny i významné společenské působení a tomu odpovídal i vznik na svou dobu výjimečných sociálněvědných encyklopedií. Počínaje Laichterovou Českou politikou (1906–1913), Slovníkem národohospodářským, politickým a sociálním (1929–1933) a Encyklopedií výkonnosti (1932–1934), přes Malý sociologický slovník (1970) až po moderní, dodnes aktuální encyklopedické počiny: Velký sociologický slovník (1996), Slovník českých sociologů (2013) a Slovník institucionálního zázemí české sociologie (2017). Publikace obsahově a metodologicky charakterizuje jednotlivé společenskovědní encyklopedie – včetně těch, jejichž vydání nebylo zcela šťastné – a přibližuje dobový i disciplinární kontext jejich vzniku a užívání. Tři posledně uvedená díla se přitom stanou základem internetové Sociologické encyklopedie, jejíž spuštění je v rámci programu Strategie AV 21 plánováno na konec roku 2017.

Publikace ke stažení zde (PDF)

 

 


Evropskou termojadernou fúzi rozvířil Wirbelrohr

11.8.2016

Ing. Milan Řípa, CSc. (Ústav fyziky plazmatu)

 

Válečná období vedle nezměrného utrpení často přinášejí také nové objevy a směry výzkumu. Výzkum řízené termojaderné fúze odstartovala druhá světová válka ve Spojených státech a ve Velké Británii a Sovětském svazu pak výzkum nabral obrátky.
Další brožura z Ústavu fyziky plazmatu se věnuje Wirbelrohru, jak nazval modifikovaný kruhový urychlovač elektronů v roce 1943 Max Steenbeck.

Publikace ke stažení zde (PDF)

 

 

 


Několik vět, které nelze zakázat

27.7.2016

Ing. Magdalena Bendová, Ph.D. (Ústav chemických procesů)

 

Klasická termodynamika je naukou o teple a pohybu a o tom, jak teplo působí na fyzikální a chemické děje. Je založena na čtyřech postulátech, termodynamických větách, které jsou přírodními zákony, jež nelze zpochybnit. Tento text si klade za cíl seznámit čtenáře s historií objevů, které vedly k formulacím termodynamických vět, a s jejich významem. Parní stroje, spalovací motory, chlazení a mražení potravin, vytápění domů, destilace lihovin a další děje mají termodynamický základ. Ať už si to tedy uvědomujeme, nebo ne, termodynamika je nedílnou součástí každodenního života a jevů, které běžně pozorujeme. Po přečtení této brožury by však pojmy teplo, práce, energie a entropie pro čtenáře už neměly být tajemstvím.

Publikace ke stažení zde (PDF)

 


ČESKÉ DRAMA V LETECH 1989–2010

28.6.2016

PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D., Mgr. Libor Vodička, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu)

 

Brožura se zabývá původní českou dramatikou vzniklou v letech 1989 až 2010. Snaží se nahlédnout tento umělecký fenomén v kontextu dobové divadelní kultury a dramaturgie, jakož i přiblížit publikační možnosti, oborové ceny a příslušné divadelní festivaly, které se k dramatu té doby vztahovaly, a rovněž představit díla nejvýznamnějších poddruhů (loutkové divadlo) a žánrů tohoto druhu literatury (dramata s náměty z minulosti, dramata se současnou tematikou, postmoderní grotesky, komedie i „nová dramata“), a čtenářům tak nabídnout souhrn základních informací o dramatu uvedeného období.

Publikace ke stažení zde (PDF)

 

 


Historical Geography Research Centre

30.5.2016

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., RNDr. Michal Semian, Ph.D. , RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Historický ústav)

 

Trends in recent research are marked by interdisciplinarity and growing cooperation between humanities, social and natural sciences. The Historical Geography Research Centre, founded in 2012, represents these trends. It strives to further deepen cooperation in the field of historical geography between different institutions and disciplines in relation to basic and applied research as well as to education. In particular, it establishes a joint institutional platform for historical geography research and education and it brings together team members from the Institute of History, Czech Academy of Sciences and the Charles University in Prague, Faculty of Science.
The centre is output of the project P410/12/G113, ‘Historical Geography Research Centre’ supported by the Czech Science Foundation (GA CR).

Publikace ke stažení zde (PDF)