Kontakty:


Středisko společných činností

Akademie věd ČR, v. v. i.
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40
110 00 Praha 1

 

Odpovědná redaktorka edice:

Petra Královcová

tel. 221 403 832

e-mail: kralovcova@academia.cz

 

Facebook 

Pokyny pro autory (.pdf)


veda kolem nas - co to je

 

Co je čas? A co diskriminace na pracovišti? Čím se zabývá bioetika? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek najdou čtenáři v řadě Co to je… představující jednotlivé vědní obory, metody a pojmy.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - osobnosti

 

Řada Osobnosti seznamuje čtenáře s velikány české vědy, badateli, kteří se zapsali do historie, a to mnohdy v celosvětovém měřítku.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - objevy

Objevy učiněné českými vědci jsou někdy známější ve světě než doma. Tato řada se pokouší to napravit. Čtenáři díky ní nahlédnou do nanosvěta, zjistí, jak je možné najít jedinou molekulu mezi miliony jiných či se seznámí s vláknovými lasery.

Těšíme se na Vaše náměty.

veda kolem nas - vyzvy a otazky

 

Výzvy a otázky seznamují čtenáře s aktuálními výzkumnými problémy i infrastrukturami vytvářenými k jejich řešení. Jak vědci detekují elektromagnetické pole živých buněk? Jaké další výzvy stojí před týmy českých vědců?

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - prostory spolecne pameti

 

Prostory společné paměti bádají ve vědách historických a sledují stále aktuální poselství minulosti. První svazek se zabývá historickou krajinou a tím, co po ní zůstalo.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


slide-iria.jpg

 

Pro všední den je řada zaměřená na přítomnost vědeckých aplikací v každodenním životě. Ať už jde o stále se zdokonalující metody léčby či o všudypřítomné technologie, o jakých se nám před pár lety ani nesnilo, výsledky vědeckého výzkumu (často nevědomky) využíváme doslova na každém kroku…

Těšíme se na Vaše náměty.

 

 

Dvojjazyčná lexikografie a SLÚ AV ČR

21.9.2023

Iveta Krejčířová (Slovanský ústav)

Dvojjazyčná lexikografie má ve Slovanském ústavu dlouholetou tradici. V průběhu desetiletí se tak objevily Rusko-český slovník, Velký rusko-český slovník, Česko-polský slovník, Polsko-český slovník, Bulharsko-český slovník, Česko-maďarský slovník, Rumunsko-český slovník, Makedonsko-český slovník, Srbocharvátsko-český slovník, těsně před dokončením je Slovinsko-český slovník. Postupem času se pozornost zaměřila hlavně na oblast rusistickou a ukrajinistickou. Vznikl tak pětisvazkový Velký česko-ruský slovník a dále dvousvazkový Česko-ruský slovník a Rusko-český slovník. Zkušenosti se předávaly z generace na generaci a tradice nebyla přerušena ani po roce 1989. Nové slovníky Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů, Velký česko-ruský slovník na CD-ROM i v knižní podobě zahrnovaly novou slovní zásobu. Přelomovou se stala Rusko-česká elektronická slovníková databáze – první slovník vytvořený v elektronické podobě, včetně verze pro mobilní telefony. Velký česko-ruský slovník, zpracovávaný od sedmdesátých do počátku devadesátých let minulého století, dosud ale nevydaný, je nyní dokončován a také převáděn do elektronické podoby. Vydány byly i dvousvazkový Ukrajinsko-český slovník, Ukrajinsko-český a Česko-ukrajinský slovník a, v elektronické podobě, Ukrajinsko-český slovník neologizmů.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

 


Ústav analytické chemie AV ČR

13.6.2023

Lukáš Alexa, Filip Duša, Miloš Dvořák, Antonín Hlaváček, Jan Kratzer, Jana Křivánková, Pavel Kubáň, Petr Kubáň, Jana Lavická, Tomáš Matoušek, Pavel Mikuška, Jan Přikryl, Anna Týčová, Zbyněk Večeřa, Julie Weisová (IAC Brno)

Předkládaná brožura přináší krátký přehled vybraných výzkumných směrů na Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. V pěti článcích postupně každé z pěti vědeckých oddělení ústavu (oddělení bioanalytické instrumenta¬ce, elektromigračních metod, separací v tekutých fázích, analytické chemie životního prostředí a stopové prvkové analýzy) představuje vybrané téma ze své činnosti. Pro další informace navštivte www.iach.cz a www.CE-CE.org.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

 


Geologický ústav AV ČR

31.5.2023

Michal Filippi, Václav Cílek, Jaromír Ulrych a Pavel Bosák (Geologický ústav)

Díky svým výzkumům se Geologický ústav AV ČR, v. v. i., začlenil do evropského proudu podobných institucí, jejichž cílem výzkumu už není jenom poznání minulých procesů vývoje geosféry a biosféry, ale i jejich využití k tomu, abychom pochopili geologické a paleobiologické trendy směřující do současnosti, či dokonce do budoucnosti. Jinými slovy již nás nezajímá jenom to, co se s naší Zemí dělo dříve, ale i co se s ní bude dít v budoucnu.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

 


Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800

2.2.2023

Andrea Jelínková (Knihovna AV ČR)

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT) je elektronická databáze, která zpřístupňuje veškerou cizojazyčnou tiskařskou produkci vydanou v českých zemích do roku 1800. Eviduje částečně i data k bohemikální produkci zahraničních tiskáren a výběrově také k české knižní ilustraci. Spolu s databází Knihopis vytvářenou v Národní knihovně ČR, která registruje jazykově české tisky, tvoří BCBT českou národní retrospektivní bibliografii starých tisků. V roce 2020 došlo k virtuálnímu sloučení obou bibliografických databází na portálu Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800. Vznikla tak nová základní infrastruktura pro výzkum české knižní kultury, která zpřístupňuje kompletní tiskařskou produkci v českých zemích do konce 18. století v jednom vyhledávacím rozhraní. Její ambicí je stát se moderním nástrojem pro zkoumání starší české knižní kultury.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

 


Abelova cena za matematiku

12.7.2022

Michal Křížek (Matematický ústav)

Matematika měla na počátku 20. století zdánlivě jen málo praktických aplikací, a proto ji údajně Alfréd Nobel nezařadil mezi Nobelovy ceny. V současnosti se ale bez matematiky neobejde téměř žádná moderní disciplína. Přesto si matematika musela počkat až do začátku 3. tisíciletí, aby získala uznání srovnatelné s Nobelovou cenou co do významu i finanční odměny: 7 500 000 norských korun.
Toto ocenění se nazývá Abelova cena a uděluje se zejména za celoživotní dílo v matematických vědách. Byla pojmenována na počest geniálního norského matematika Nielse Henrika Abela. Uděluje ji norský král a předává se v norském Oslu podobně jako Nobelova cena za mír.
 

Publikace ke stažení zde (PDF).

 


Vulkanismus – vnitřní energie Země

19.4.2022

Lukáš Krmíček (Geologický ústav)

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., je výzkumná organizace multioborového zaměření, jejíž hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému a jeho geologické i biologické minulosti. Bez tohoto komplexního přístupu by nebylo možné dostatečně přesně porozumět současnému přírodnímu prostředí. Zemský systém je chápán jako výsledek interakce vnitřních a vnějších geologických procesů, vývoje bioty a vlivu člověka. Samotná sopečná činnost, které je věnována tato brožura, se výše uvedenými aspekty široce prolíná. V brožuře jsou postupně představeny hlavní typy sopečné činnosti, oblasti s aktivním vulkanismem, nejnebezpečnější sopky světa, sopky na našem území a v závěru je uveden komentář k vulkanismu jako globální hrozbě.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

 


Měření oblačnosti na Milešovce

19.8.2021

P. Zacharov, P. Pešice, P. Sedlák, Z. Sokol (Ústav fyziky atmosféry)

Meteorologická stanice Milešovka oslavila již 116 let nepřetržité činnosti. Díky dlouhodobým meteorologickým pozorováním a experimentálním měřením můžeme nejen posuzovat a analyzovat vývoj klimatu, ale také získávat nové poznatky o atmosféře. Součástí stanice je i meteorologické muzeum a celoročně přístupná rozhledna, v současné době připravujeme pro veřejnost samostatný boční vstup do věže. Vstup je zpoplatněn, ale odměnou bývá daleký výhled na okolní kopce Českého středohoří. Při výborné dohlednosti je možné z rozhledny pozorovat např. Ještěd, hřbety Krkonoš, Českého lesa atd. Jako milešovská legenda se traduje, že za extrémně výborné dohlednosti byly s použitím dobrého dalekohledu spatřeny i vrcholky Alp.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

 


Psychologický ústav

8.7.2021

Filip Smolík a kol. (Psychologický ústav)

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., patří v rámci Akademie věd k menším pracovištím, ale zabývá se širokou škálou témat, která se týkají nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Tato brožura představuje průřez některými tématy, kterým se kolegové z PSÚ AV ČR dlouhodobě věnují. Patří k nim problematika výzkumu poznávacích procesů, sociálních a osobnostních jevů i metod psychologického výzkumu.

Ústav se zabývá výzkumem, který na jedné straně hraničí s přírodními vědami a neurovědami, na druhé pak i s dalšími sociálními vědami a s humanitními obory. Pobočky ústavu se nacházejí v Brně a v Praze.

Publikace ke stažení zde (PDF).

 


Ichnofosilie

14.5.2021

Radek Mikuláš (Geologický ústav)

Paleoichnologie (z řeckého ichné = pohyb) se zabývá širokým spektrem objektů zvaných ichnofosilie. Ty jsou poměrně běžně nalézány v horninovém záznamu, případně v substancích vytvářených organismy (schránky, kosti, dřevo, jantar aj.).

Nejbližší obecnému porozumění jsou zkamenělé šlépěje a jejich řady (sledy) či doupata (nejen savců, mnohem častěji jde o obydlí bezobratlých uvnitř mořského dna). K ichnofosiliím dále řadíme tzv. potravní stopy, např. požerky na povrchu dna a stopy po projídání hlubokých partií usazeniny nebo půdy. Dávnou geologickou historii však mají i složité konstrukce, jakými jsou tzv. agrichnia – stopy po úpravě substrátu k produkci potravy, tj. ekvivalent lidmi provozovaného zemědělství – a chemichnia (stopy vytvořené k jímání plynů použitelných k chemosymbióze s mikroorganismy, nejčastěji metanu a amoniaku). V poslední době začíná být doceňován význam tzv. sekvestrichnií – stop po skladování dlouhodobě poživatelné organické hmoty.

Publikace ke stažení zde (PDF).

 


Bibliography of the History of the Czech Lands

17.5.2018

PhDr. Kristina Rexová, Mgr. Věra Hanelová (Historický ústav)

 

The Bibliography of the History of the Czech Lands is a continuous programme of creation, processing and evaluation of a comprehensive bibliographic database of Czech studies literature. It belongs to essential sources of information for historical sciences and related fields.

The Department of Historical Bibliography at the Institute of History of the Czech Academy of Sciences sets its aim to capture all the scientific and professional work (books, studies and articles, reviews and reports about literature) published on the topic of Czech history by Czech historians at home and abroad. In addition, the bibliography contains publications authored by Czech historians on foreign history as well as publications by foreign scholars on Czech history. All the data are freely available without registration. The Web interface has been available in Czech, English and German versions (biblio.hiu.cas.cz).

Publikace ke stažení zde (PDF).