Kontakty:


Středisko společných činností

Akademie věd ČR, v. v. i.
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40
110 00 Praha 1

 

Odpovědná redaktorka edice:

Petra Královcová

tel. 221 403 832

e-mail: kralovcova@academia.cz

 

Facebook 

Pokyny pro autory (.pdf)


veda kolem nas - co to je

 

Co je čas? A co diskriminace na pracovišti? Čím se zabývá bioetika? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek najdou čtenáři v řadě Co to je… představující jednotlivé vědní obory, metody a pojmy.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - osobnosti

 

Řada Osobnosti seznamuje čtenáře s velikány české vědy, badateli, kteří se zapsali do historie, a to mnohdy v celosvětovém měřítku.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - objevy

Objevy učiněné českými vědci jsou někdy známější ve světě než doma. Tato řada se pokouší to napravit. Čtenáři díky ní nahlédnou do nanosvěta, zjistí, jak je možné najít jedinou molekulu mezi miliony jiných či se seznámí s vláknovými lasery.

Těšíme se na Vaše náměty.

veda kolem nas - vyzvy a otazky

 

Výzvy a otázky seznamují čtenáře s aktuálními výzkumnými problémy i infrastrukturami vytvářenými k jejich řešení. Jak vědci detekují elektromagnetické pole živých buněk? Jaké další výzvy stojí před týmy českých vědců?

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - prostory spolecne pameti

 

Prostory společné paměti bádají ve vědách historických a sledují stále aktuální poselství minulosti. První svazek se zabývá historickou krajinou a tím, co po ní zůstalo.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


slide-iria.jpg

 

Pro všední den je řada zaměřená na přítomnost vědeckých aplikací v každodenním životě. Ať už jde o stále se zdokonalující metody léčby či o všudypřítomné technologie, o jakých se nám před pár lety ani nesnilo, výsledky vědeckého výzkumu (často nevědomky) využíváme doslova na každém kroku…

Těšíme se na Vaše náměty.

 

 

Magion, jeho předchůdci a následovníci

15.8.2018

prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (Oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry)

V roce 2018 je tomu již 40 let od chvíle, kdy na oběžné dráze začal pracovat legendární Magion, první československá umělá družice Země. Následovaly čtyři další československé a posléze české družice této řady. Všechny byly navrženy, postaveny a až do roku 2002 řízeny pracovníky ionosférického oddělení Geofyzikálního ústavu, jež během té doby přešlo do Ústavu fyziky atmosféry. Brožura popisuje cestu, která od padesátých let minulého století vedla k těmto robotickým průzkumníkům blízkého vesmíru a též spletitou historii jejich vzniku. Ukazuje plynulý vývoj této významné části našeho kosmického výzkumu, který v současné době míří k novým vědeckým přístrojům připravovaným na oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry, určeným pro mezinárodní projekty družicového výzkumu okolí Země a pro meziplanetární sondy ke Slunci, k Marsu a k Jupiteru.

Publikace ke stažení zde (PDF).

 


Scintillators around us

13.6.2018

Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D., Ing. Jan Pejchal, Ph.D. (Fyzikální ústav)

In recent years, number of industrial, medical, safety and scientific applications, in which invisible ionizing radiation (e.g. gamma-rays, X-rays) has to be detected, have been developing rapidly. This booklet deals with the description of scintillation materials that are suitable for this purpose. Scintillation materials convert the energy of high-energy ionizing radiation into ultraviolet (UV) or visible photons, which can then be converted into an electrical signal by conventional photodetectors and further processed. Among the best known scintillation applications are computed tomography (CT), positron emission tomography (PET), LHC particle accelerator detectors in European Center for Nuclear Research (CERN), or modern monitoring unmanned drones used around Fukushima nuclear power plant in Japan.

Publikace ke stažení zde (PDF).

 
 


Die Halbinsel Krim in Geschichte, Literatur und Medien

9.5.2018

Helena Ulbrechtová, Siegfried Ulbrecht, Kerstin Susanne Jobst (eds.), Jaraslava Ananka, Martina Čechová, Gernot Howanitz, Heinrich Kirschbaum, Alexander Kratochvil, Miroslav Olšovský, Radomír Vlček, Iryna Zabiiaka
 
Das Projekt „Krim – historische, literarische und kulturelle Reflexionen“ wird zusammen mit der Universität Wien (Prof. Dr. Kerstin Susanne Jobst, Institut für Osteuropäische Geschichte) realisiert. Das Projektteam besteht aus institutsinternen und externen Mitgliedern, die sich auf die Krimproblematik spezialisiert haben. Die Teammitglieder kommen aus Tschechien, Deutschland, Österreich, Israel, Russland und aus der Ukraine.
Das Ziel des Projektes ist es, den wissenschaftlichen Krim-Diskurs weiterzubringen und zugleich das tschechische Publikum mit dieser Problematik besser bekannt zu machen. Geplant sind zwei Monographien: eine auf Deutsch, die die neuesten Forschungsergebnisse enthalten soll, und eine auf Tschechisch, die auch die historischen Hintergründe und den bisherigen Forschungstand resümieren soll.

Das Projekt ist Bestandteil des akademischen Programms „Strategie AV 21 – Europa und Staat. Zwischen Zivilisierung und,  Barbareiʻ“ und erfährt hiervon Unterstützung.

Publikace ke stažení zde (PDF).

 


Ohrožená architektura města Mosulu

13.4.2018

Mgr. Miroslav Melčák, Ph.D. , Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D., Mgr.Lenka Starková, Ph.D., Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (Orientální ústav)

 

Desátého června 2014 obsadila severoiráckou metropoli Mosul radikální organizace Islámský stát. Proklamace nového chalífátu, vydaná o tři dny později, končí slovy: „A nyní byste měli hrdě kráčet a těšit se ze spravedlivé a mírumilovné islámské vlády (...), i shledáte, jak velmi velký rozdíl to bude oproti nespravedlivé vládě sekulární.“ Výsledkem tříleté „spravedlivé vlády“ Islámského státu je 50 000 zabitých mosulských obyvatel, půl milionu vyhnanců a zdevastované město, které před válkou patřilo památkově k  těm nejhodnotnějším na Blízkém východě. Kulturní genocidě Mosulu padly za oběť nejcennější stavby, svědčící o pestré etnické a náboženské minulosti města. Zkáza mosulské architektury byla bohužel dokonána při vojenské operaci za osvobození města iráckou armádou. Skupina českých historiků a archeologů a jejich iráčtí spolupracovníci se rozhodli tyto kulturní ztráty systematicky mapovat. Jejich projekt je svého druhu pokusem o digitální vzkříšení nenávratně zničených hodnot města.

Publikace ke stažení zde (PDF).

 


Monuments of Mosul in Danger

8.11.2017

English edition
Mgr. Miroslav Melčák, Ph.D. , Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D., Mgr.Lenka Starková, Ph.D., Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (Orientální ústav)

On June 10, 2014, the northern Iraqi metropolis of Mosul was occupied by the radical organization ISIS. A formal proclamation of a new caliphate was issued only three days later and closed with these words: “And now, you should go forth and enjoy a just and peaceful Islamic rule (...), you shall find what a remarkably great difference it is compared to the unjust secular government.” The result of this three-year long “just rule” of ISIS has been the death of about 50,000 Mosul inhabitants, half a million exiles and a totally devastated city, which had been, before the war, one of the most valuable heritage towns in the Middle East. The most precious monuments, which once proclaimed the multifarious ethnical and religious past of the town, have fallen victim to the Mosul cultural genocide. A group of Czech historians and archaeologists, along with their Iraqi colleagues, have started to systematically track these cultural losses. Their project is an attempt to digitally revive the irretrievably destroyed heritage of the city of Mosul.

Publikace ke stažení zde (PDF)

 


Cesta k jádru věci

9.10.2017

Miroslav Dočkal (Ústav jaderné fyziky)

Publikace Cesta k jádru věci přibližuje široké veřejnosti srozumitelnou formou současnou práci Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., se sídlem v Řeži. Seznamuje se základy jaderné fyziky a věnuje se postupům a technologiím používaným při zkoumání struktury hmoty, včetně částicových urychlovačů a jaderného reaktoru, i aplikacím těchto výzkumů, jako je určování chemického složení materiálů, stavba nových detektorů záření a zkoumání chování materiálů v radiační zátěži, tvorba radionuklidů pro lékařské využití nebo hledání cest k využití vyhořelého jaderného paliva či predikce z výzkumu kosmického záření. K obsahu publikace přispěla všechna oddělení ÚJF.

Publikace ke stažení zde (PDF)

 

 


Soukromý kapitál ve výzkumu řízené termojaderné fúze

11.7.2017

Ing. Milan Řípa, CSc. (Ústav fyziky plazmatu)

Získávání energie pomocí termojaderné fúze je nesmírně lákavé a v posledních 10–15 letech přitahuje i soukromý kapitál. Privátní přístupy často využívají oprášená a různě pospojovaná opuštěná schémata minulosti. Pravdou ovšem je, že nové poznatky a nové technologie mohou opuštěným návrhům vdechnout nový život. Soukromníkův sen je malé, laciné zařízení, nejlépe umístěné na kuchyňském stole, v horším případě na nákladním autě. Tak za pět, nejpozději za deset let. Fantazie? Možná. Na druhé straně je třeba připomenout známé Einsteinovo: „Nevěděl, že to nejde, a tak to udělal!“

Publikace ke stažení zde (PDF)

 

 

 


Scintilátory kolem nás

17.5.2017

Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D., Ing. Jan Pejchal, Ph.D. (Fyzikální ústav)

V posledních letech raketově roste počet průmyslových, lékařských, bezpečnostních a vědeckých aplikací, při kterých je nutné detekovat neviditelné ionizující záření (např. gama záření, rentgenové záření). Předkládaná brožura se zabývá popisem scintilačních materiálů, které jsou pro tyto účely vhodné. Scintilační materiály přeměňují energii vysokoenergetického ionizujícího záření na fotony z oblasti ultrafialového nebo viditelného záření, které se pak dají běžnými fotodetektory převést na elektrický signál a dále zpracovat. Mezi nejznámější aplikace patří výpočetní tomografie (CT), pozitronová emisní tomografie (PET), detektory urychlovače částic LHC v Cernu nebo moderní monitorovací drony používané kolem Fukušimy v Japonsku.

Publikace ke stažení zde (PDF)

 

 


Aktivní látky mikrořas ve výživě

6.4.2017

Mgr. Richard Lhotský, Ph.D. (Mikrobiologický ústav)

Po první publikaci Mikrořasy - solární továrna v jedné buňce přicházejí pracovníci Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Centra ALGATECH v Třeboni s další publikací, která se zabývá mikroskopickými řasami a sinicemi.

Mikroskopické řasy a sinice nacházejí stále větší uplatnění ve výživě, ale i v krmivářství. Tato publikace přináší ucelený přehled o účinných látkách mikrořas i o působení řasové biomasy jako celku. Autoři se věnují jednotlivým skupinám aktivních látek: proteinům, aminokyselinám, lipidům, vitamínům, sacharidům, jejich charakteristice i fyziologickým účinkům v organismu. Druhá část publikace se věnuje využití řasové biomasy ve výživě člověka i jako doplňku krmných směsí pro hospodářská a domácí zvířata.
Centrum ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., vzniklo v Třeboni již před 55 lety a po celou dobu se věnuje studiu mikroskopických řas z pohledu genetiky, fyziologie, biochemie a biotechnologie.

Publikace ke stažení zde (PDF)

 


Demokracie na rozcestí: Čína, Střední Asie a Blízký východ

9.3.2017

PhDr. Věra Exnerová, Ph.D. (Orientální ústav)
Demokracie je dnes diskutabilním pojmem nejen na teoretické úrovni, ale také v politických debatách v různých zemích. Některé z nich, například Čína, Rusko a Uzbekistán, otevřeně formulovaly alternativní model k západní demokracii, který staví na národních kulturních a politických tradicích a je v rozporu s nároky na univerzálnost běžnými na Západě.

V brožuře odborníci na základě znalostí specifického vývoje převažujícího ve zkoumaných oblastech vysvětlují koncepce demokracie tak, jak jsou chápány jednak shora, na státní úrovni, jednak zdola, například mezi islamistickými skupinami.
Brožura je výstupem konference „Demokracie v politické kultuře Blízkého východu, Asie a Ruska“, kterou organizoval Orientální ústav AV ČR, v. v. i., dne 16. 9. 2015 v Praze. Konference byla doprovodnou akcí konference Forum 2000 „Demokracie a vzdělávání“.

Publikace ke stažení zde (PDF)